جناب آقای علی جمشیدی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان چهارمحال‌وبختیاری