جناب آقای محمد کفاش‌یعقوبی

سرپرست کمیته کشوری نت‌بال

جناب آقای مهدی خالقی

سرپرست نایب‌رییسی آقایان کمیته کشوری نت‌بال