راه های ارتباطی

  • ایمیل کمیته کشوریinfo@irannetball.ir

  • تلفن رییس کمیته کشوری09199158723