جناب آقای محمد رضایی

سرپرست امور دبیری کمیته متناظر نت‌بال استان تهران

سرکار خانم مینا رضایی ابیضی

سرپرست نایب‌رییسی بانوان کمیته متناظر استان تهران

سرکار خانم ماریا قربانی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان تهران