جناب آقای مسعود پناهی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان اصفهان