جناب آقای عادل اقبالی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان اردبیل