سرکار خانم پریسا رشاد

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان همدان