سرکار خانم پیمانه همتی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان مرکزی