سرکار خانم پریسا ابوالفضلی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان مازندران