سرکار خانم فاطمه نظری

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان آذربایجان‌غربی