جناب آقای وحید هلیرودی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان کرمان