جناب آقای مرتضی درگاهی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان آذربایجان‌شرقی